جلوگیری از ریزش شکوفه ها
افزایش میزان گلدهی تا %۲۵ افزایش سایز و کیفیت محصول افزایش رنگ و درخشندگی میوه