باز کننده نازل های آبیاری
کلات کننده منحصربفرد عناصر
کاهش pH و از بین بردن سله خاک
قابل اختــلاط همزمان کودها و سمـوم