قابلیت اختلاط با کودها و سموم
محتوی سیلیکون %۱۰۰ ارگانیک
افزایش میزان کارایی آفت کش ها
افزایش چشمگیر میزان جذب کودها و سموم