بهبود ساختار خاک محیط ریشه افزایش تبادل و جذب عناصر غذایی قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاه
تحریک رشد و ترمیم نواحی آسیب دیده ریشه