اصلاح‌کننده‌های ساختار خاک

اصلاح‌کننده‌های ساختار خاک

کودهای اصلاح‌کننده‌های ساختار خاک برای حفظ مرغوبیت و حاصلخیزی خاک دارای اهمیت زیادی است. این کودها دارای قابلیت های متفاوتی از جمله اصلاح شور یا سدیمی بودن خاک می باشند. متداول ترین و بهترین روش استفاده اصلاح کننده خاک ، بکار بردن آن در طول دوره رشد گیاه به وسیله آب آبیاری و یا استفاده از آن در خاک می باشد . بطور مثال در محصولات حاوی کلسیم، عنصر کلسیم با یون سدیم جایگزین شده و همین سبب کاهش نسبت سدیم به کلسیم (SAR) در خاک می شود.
همچنین در مناطق خشک به علت کمبود رطوبت خاک ، عناصری نظیر کربنات و کلسیم به میزان زیادی در خاک وجود دارد که این موضوع سبب کربناته شدن و یا آهکی شدن خاک می گردد . بنابراین به منظور اصلاح خاک های آهکی و همچنین خاک رسی نیز بهتر است از اصلاح کننده های خاک استفاده شود .