کودهای ماکرو

کودهای ماکرو

ماکرو به آن دسته از کودهایی گفته میشود که شامل سه عنصر اصلی ازت، فسفر و پتاسیم می باشند و اصطلاحا به آنها NPK (کودهای ترکیبی) گفته می شود. اگرچه گیاهان مقدار زیادی از عناصر مورد نیاز خود را از خاك می گیرند اما میزان این عناصر، برای تمامی طول فصل رشد گیاه کافی نمی باشد بنابراین جهت بهبود رشد و ثمربخشی، این کمبود از طریق عناصر غذایی موجود در کودها حاصل می شود. نقش عناصر مغذی موجود در کودهای ماکرو به این قرار است: کود فسفر بالا، جهت تحریک ریشه زایی و بهبود رشد ریشه در اول فصل، کودهای ازت بالا، پس از جوانه زنی جهت بهبود رشد رویشی گیاه و کودهای پتاس بالا در بهبود کیفیت و کمیت و افزایش بازار پسندی محصول تاثیر بسزایی دارد.