آرشیو دسته بندی: گیاهان آپارتمانی

کــود ۲۰ ۲۰ ۲۰

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

کــود ۲۰ ۲۰ ۲۰ برای تغذیـه گیاهان آپارتمانی بهترین گزینــه می باشـــد و بیشتر نیازهــای کودی این گیاهــان را تامیـــن می کند. این محصول با تحریک رشد رویشی سبب افزایش میزان شاخ و برگ و سبزینگی در گیاهان می شود.

کود ۳۶ ۱۲ ۱۲

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

هیومات ۷۵

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

مولتی میل

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

آمیو اف ای

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

کود ۱۰ ۵۲ ۱۰

NPK 10 52 10

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.