حاوی اسید آلژینیک
جذب سریع توسط برگ و ریشه
حاوی هورمون سیتوکنین، اکسین و جیبرلین مقاومت در برابر سرمازدگی و تنش های محیطی