کلات بور %۱۱
تنظیم تعادل بین عناصر در گیاه
نقش مهم در جوانه زنی و تشکیل گل و میوه
نقش کلیدی در تشکیل و پایداری دیواره سلولی