کلات کلسیم و بور
جلوگیری از ریزش زودهنگام میوه
تسریع جذب و انتقال کلسیم توسط بور
بهبود خاصیت انبارداری و کیفیت محصول