نماتدکش کاملا ارگانیک (فاقد دوره کارنس) قابل استفاده در تمام مراحل رشد و بذرمال
استفاده بصورت محلول پاش و مصرف خاکی مصرف همزمان با پلی روت جهت اثربخشی بیشتر