بورسپرس سی آ ۴۵

– مناسب برای کشاورزی ارگانیک
– کلات کننده قوی عناصر
– منبع سرشار کلسیم آلی محلول در آب
– کاهش میزان شوری خاک در اطراف ریشه
– بهبود انتقال آب و عناصر غذایی به داخل گیاه

کود کشاورزی-آویژه- میل تار
کود کشاورزی-آویژه- میل تار