سوئيت ميل

سوئیت میل از دیگر محصولات سبد میل تار است که با دارا بودن همزمان سه عنصر مولیبدن، منگنز و منیزیم باعث رنگ دهی، شیرین و طعم دار شدن محصولات زراعی و باغی می شود. مولیبدن به مقدار کمی مورد نیاز گیاه است، این عنصر برای سوخت و ساز ازت، تشکیل کلروفیل و ساخت و ساز فسفر و آهن ضروری است و کمبود آن سبب کاهش رشد گیاه و سطح برگ می شود. منگنز در گیاه سبب تسریع جوانه زنی و رسیدگی میوه می شود. همچنین برای متابولیسم کربوهیدرات و نیتروژن ضروری است. منیزیم هسته مرکزی کلروفیل است که بطور غیرمستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه نقش دارد.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار