توسعه رشد ریشه
غنی شده با عناصر ماکرو و میکرو
تحریک فاز زایشی و جلوگیری از ریزش میوه تشکیل دیواره سلولی و سیستم آوندی مقاوم