پاور کا ارگانیک

پتاسیم از عناصر پرمصرف برای گیاهان محسوب می شود. پتاسیم به عنوان اسمولیت معدنی نقشی اساسی در تنظیم فشار اسمزی سلولهای گیاهی داراست. همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه، تشکیل و انتقال نشاسته و ازدیاد وزن دانه می شود. پاورکا ارگانیک محصولی استثنایی از گروه میل تار است. مقدار مصرفی آن بسیار پایین تر از کودهای پتاسیم دارای پایه شیمیایی است و برخلاف کودهایی مانند سولفات پتاسیم این کود به دلیل دارا بودن ماده آلی و نداشتن پایه ی سولفات هرگز باعث شوری خاک نخواهد شد.