حاوی ماده آلی بهبود جوانــه زنی افزایش فتوسنتز و سبزینگی تاثیر مشهود بر رشد ریشه و گلدهی