فسفومیل

سرعت رشد اولیه گیاهچه می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد، مقابله با تنشهای محیطی و قدرت رقابت با علف های هرز داشته باشد. با این رویکرد متخصّصین شرکت میل تار کود کامل مایعی تولید کرده اند که با درصد بالای فسفر می تواند در ابتدای کشت و در زمان ریشه زایی کاربرد فراوانی داشته باشد. این کود کامل با اسیدآمینه غنی شده تا بتواند در ابتدای فصل انرژی مورد نیاز برای رشد سریع اولیه را تامین نماید. این کود همچنین می تواند باعث افزایش مقاومت نهال ها و گیاهچه ها به بیماری ها و آفات شود.