مونو آمونیوم فسفات

– حاوی دو عنصر اصلی ازت و فسفر
– فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین
– توسعه ریشه و بهبود رشد رویشی
– حاوی ازت آمونیومی پایدار در خاک
کود کشاورزی-آویژه- میل تار