هیومیکس مایع

خاک به عنوان بستر رشد گیاهان، نقشی غیرقابل انکار در رشد مناسب گیاه و تولید محصولی با کیفیت دارد. هیومیکس مایع با PHپایین خود باعث اصلاح و تنظیم PH خاک می شود و با دارا بودن فولویک اسید، باعث کلات شدن عناصری در خاک گردد که از دسترس گیاه خارج شده اند. این کود همچنین با اسید آمینه غنی شده تا بتواند علاوه بر اصلاح ساختار خاک به عنوان یک منبع انرژی برای گیاهان محسوب می گردد.