پاور گرین

پاور گرین به عنوان اصلاح کننده خاک و محرک رشد ریشه و کاهش دهنده شوری خاک یکی از محصولات برتر گروه میل تار محسوب می شود. درصد بالای ماده آلی و اسید هیومیک باعث می شود این کود بتواند به راحتی باعث توسعه ریشه شده و ضمن افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی باعث افزایش محصول گردد.