کودهای آپارتمانی

کود کامل ۱۰ ۵۲ ۱۰ در مراحل ابتدایی کاشت گیاهان آپارتمانی جهت افزایش ریشه زایی استفاده می شود.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

کود کامل ۳۶ ۱۲ ۱۲  برای گیاهان گوشتی مانند انواع کاکتوس ها، ساکولنت ها، کراسولاها و … بسیار مناسب است.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

کــود ۲۰ ۲۰ ۲۰ برای تغذیـه گیاهان آپارتمانی بهترین گزینــه می باشـــد و بیشتر نیازهــای کودی گیاهــان را تامیـــن می کند.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار

ریز مغذی ها یا میکروالمنت ها در گیاهان آپارتمانی به عنوان عناصری با اهمیت برابر با عناصر ماکرو شناخته شده اند.

هیومیک اسیدها بقایای تجزیه شده مواد ارگانیک هستند که سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به شوری و سرما می شوند.

آمیو اف ای، آهن کلات شده با ساختار EDTA مناسب برای محلول پاشی است که با اسیدآمینه غنی شده است.